Πολιτική Απορρήτου

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις πολιτικές του δικτυακού τόπου windsurfingnewsgreece.com σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και την αποκάλυψη των πληροφοριών σας που συλλέγουμε όταν επισκέπτεστε και/ή χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας https://windsurfingnewsgreece.com.

Με την πρόσβαση ή τη χρήση του δικτυακού τόπου, συναινείτε στη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των πληροφοριών σας σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εάν δεν συναινείτε, μην πραγματοποιείτε πρόσβαση ή μην χρησιμοποιήτε τον δικτυακό τόπο.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου μπορει να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς και θα δημοσιεύσουμε την αναθεωρημένη Πολιτική Απορρήτου στον δικτυακό τόπο. Η αναθεωρημένη Πολιτική θα ισχύει από τη δημοσίευσή της και η συνεχής πρόσβαση ή χρήση του δικτυακού τόπου θα συνιστά αποδοχή της αναθεωρημένης Πολιτικής Απορρήτου. Επομένως, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιοδικά αυτήν τη σελίδα.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για όλες τις εργασίες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιούνται μέσω του δικτυακού τόπου windsurfingnewsgreece.com είναι ο Ευστάθιος Καραχισαρίδης, διεύθυνση: Μαραθώνας Ελλάδα, email: windsurfingnewsgreece@gmail.com.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ:

Θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε τις ακόλουθες προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς:

Ονομα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Αθλητική προτίμηση

Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που επιλέγετε οικειοθελώς να αποκαλύψετε όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email, τηλεφώνου κ.λπ.

Δεδομένα πλοήγησης (για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική μας για τα cookies)

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ:

Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς για τους ακόλουθους σκοπούς, με την επιφύλαξη της συγκατάθεσής σας, εάν απαιτείται, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας:

Μάρκετινγκ/Προώθηση

Συλλογή σχολίων πελατών

Υποστήριξη

Πληροφορίες διοίκησης

Στοχευμένη διαφήμιση

Προστασία δικτυακού τόπου

Εάν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, θα σας ενημερώσουμε δεόντως και θα σας ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας, εκτός εάν απαιτείται να κάνουμε διαφορετικά από το νόμο.

ΠΩΣ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ:

Δεν θα πουλήσουμε, ανταλλάξουμε, μισθώσουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Μπορούμε να αποκαλύψουμε προσωπικά δεδομένα μόνο στο βαθμό που απαιτείται ως εξής:

•Στους δεόντως διορισμένους συνεργάτες/παρόχους υπηρεσιών μας (π.χ. παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής και παρόχους σχετικής υποδομής, παρόχους υπηρεσιών πελατών, δικηγόρους, λογιστές).

•Επιλεγμένα άτομα που έχουμε εξουσιοδοτήσει να επεξεργάζονται δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών μέσω του δικτυακού τόπου (π.χ. τεχνική συντήρηση εξοπλισμού δικτύου και δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών), τα οποία έχουν αναλάβει υποχρέωση εμπιστευτικότητας ή υπόκεινται σε κατάλληλη νομική υποχρέωση εμπιστευτικότητας·

•Πιστωτικά ιδρύματα (π.χ. για τη διενέργεια πληρωμών).

•Οι δημόσιες αρχές, φορείς ή γραφεία, να συμπεριλάβουν τις φορολογικές αρχές, στο βαθμό που απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κανονισμούς, δικαστική απόφαση ή άλλη νομική διαδικασία.

•Σε περίπτωση εταιρικής αλλαγής, αναδιοργάνωσης, συγχώνευσης, πώλησης κ.λπ., τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να αποκαλυφθούν. Σε αυτή την περίπτωση, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας ενημερώσουμε επαρκώς και θα σας παρέχουμε τη δυνατότητα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ:

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για 90 ημέρες έως 2 χρόνια μετά τον τερματισμό των λογαριασμών από τους χρήστες ή για όσο διάστημα τα χρειαζόμαστε για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Ενδέχεται να χρειαστεί να διατηρήσουμε ορισμένες πληροφορίες για μεγαλύτερες περιόδους, όπως τήρηση αρχείων / αναφορά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή για άλλους νόμιμους λόγους όπως η επιβολή των νόμιμων δικαιωμάτων, η πρόληψη της απάτης κ.λπ. Ανώνυμες πληροφορίες που δεν σας ταυτοποιούν (άμεσα ή έμμεσα ), μπορεί να αποθηκευτούν επ’ αόριστον.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ:

Ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορεί να έχετε δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων ή λήψης αντιγράφου των προσωπικών σας δεδομένων, περιορισμού ή αντίρρησης στην ενεργό επεξεργασία των δεδομένων σας, να μας ζητήσετε να κοινοποιήσουμε (port) τα προσωπικά σας δεδομένα πληροφορίες σε άλλη οντότητα, να αποσύρετε οποιαδήποτε συγκατάθεση που μας παρείχατε για την επεξεργασία των δεδομένων σας, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε μια νόμιμη αρχή και άλλα δικαιώματα που ενδέχεται να σχετίζονται με την ισχύουσα νομοθεσία.

Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, μπορείτε να μας γράψετε στη διεύθυνση windsurfingnewsgreece@gmail.com. Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τις άμεσες επικοινωνίες μάρκετινγκ ή το προφίλ που πραγματοποιούμε για σκοπούς μάρκετινγκ γράφοντάς μας στο windsurfingnewsgreece@gmail.com.

Λάβετε υπόψη ότι εάν δεν μας επιτρέψετε να συλλέξουμε ή να επεξεργαστούμε τις απαιτούμενες προσωπικές πληροφορίες ή στην περίπτωση απόσυρσης της συγκατάθεσης για επεξεργασία των ίδιων για τους απαιτούμενους σκοπούς, ενδέχεται να μην μπορείτε να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες για τις οποίες ζητήθηκαν τα στοιχεία σας.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΕ:

Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι στις περιορισμένες και απαραίτητες περιστάσεις που τα προσωπικά σας δεδομένα θα μεταφερθούν εκτός ΕΕ/ΕΟΧ, θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα και θα παρέχουμε κατάλληλες διασφαλίσεις, προκειμένου να διασφαλίσουμε το απόρρητο και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων . Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις διασφαλίσεις, στέλνοντάς μας email στη διεύθυνση windsurfingnewsgreece@gmail.com.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ:

Σε συμμόρφωση με τους νόμους που προστατεύουν το διαδικτυακό απόρρητο των ανηλίκων, δεν συλλέγουμε σκόπιμα προσωπικά δεδομένα ατόμων κάτω των 18 ετών. Σε περίπτωση που ενημερωθούμε ότι έχουμε συλλέξει κατά λάθος προσωπικά δεδομένα ανηλίκων, αυτές οι πληροφορίες θα διαγραφούν αμέσως.

COOKIES ΚΛΠ.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Cookies και τις επιλογές σας σε σχέση με αυτές τις τεχνολογίες παρακολούθησης, ανατρέξτε στην Πολιτική μας για τα Cookies.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ:

Η ασφάλεια των πληροφοριών σας είναι σημαντική για εμάς και θα χρησιμοποιήσουμε μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψουμε την απώλεια, κακή χρήση ή μη εξουσιοδοτημένη αλλαγή των πληροφοριών σας υπό τον έλεγχό μας. Ωστόσο, δεδομένων των εγγενών κινδύνων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια και, κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ή να εγγυηθούμε την ασφάλεια οποιασδήποτε πληροφορίας την οποια μας μεταδίδετε και το κάνετε με δική σας ευθύνη.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ:

Ο δικτυακός τόπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν λειτουργούν από εμάς. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου δεν εχει άμεση η έμμεση σχέση με την πολιτική απορρήτου και άλλες πρακτικές τρίτων, συμπεριλαμβανομένων οποιουδήποτε τρίτου που διαχειρίζεται οποιονδήποτε ιστότοπο ή υπηρεσία που μπορεί να είναι προσβάσιμη μέσω συνδέσμου στον δικτυακό τόπο. Σας συμβουλεύουμε ανεπιφύλακτα να ελέγχετε την πολιτική απορρήτου κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε τοποθεσιών ή υπηρεσιών τρίτων.

Για οποιοδήποτε αίτημα ή απορία έχετε σχετικά με την παρούσα Πολιτική, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω: windsurfingnewsgreece@gmail.com 

Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να απαντήσουμε στο ερώτημά σας το συντομότερο δυνατό και θα αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

elEL